സർക്കാരും ഗവർണറുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീർ