കടിച്ചുതൂങ്ങിയില്ല, പാര്‍ട്ടിയുടെയും എന്റെയും ധാര്‍മ്മികത ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചാണ് രാജിവെച്ചത്: സജി ചെറിയാൻ