ഐക്യവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കണം, കൊവിഡിനെതിരെ കരുതലോടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാം;പുതുവത്സര ആശംസ നേര്‍ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി