തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി; ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്