ഹാജർ കുറവായതിന്റെ പേരിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിച്ചില്ല; മനംനൊന്ത് വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി