വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് കേന്ദ്രസേനയെ വിളിച്ചതോടെ ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിൽ സർക്കാർ പരാജയമെന്ന് തെളിഞ്ഞു: വി മുരളീധരൻ