വിഴിഞ്ഞം വിഷയത്തിൽ എരിതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാനില്ല: പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി