ശബരിമലയിൽ ദർശന സമയം ഒരു മണിക്കൂർ നീട്ടി; പാർക്കിങ്ങിന് കൂടുതൽ സൗകര്യം ഒരുക്കാനും തീരുമാനം