ഗുജറാത്ത് കോൺഗ്രസിൽ കൂട്ട നടപടി; 38 അംഗങ്ങൾക്ക് 6 വർഷത്തേക്ക് സസ്പെൻഷൻ