പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പര്യടനത്തിനെത്തും