പാർസൽ വാങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുക്കളെ കണ്ടെത്തി; പയ്യന്നൂരിലെ ഹോട്ടൽ നഗരസഭ പൂട്ടിച്ചു