ഭാരത് ​ജോഡോ യാത്രക്കിടെ കോൺഗ്രസ് എം.പി കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു; യാത്ര താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു