ശശി തരൂരിനോട് ഇഷ്ടവും ബഹുമാനവും, പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ