അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗാരെത് ബെയ്‌ല്‍