മമ്പറത്തെ സ്കൂളിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കിടെ അഭ്യാസ പ്രകടനം; ജീപ്പിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ തെറിച്ച് വീണു