ഇ.പി ജയരാജനെതിരായ അന്വേഷണം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം