തിരുവനന്തപുരത്ത് പൊലീസിന് നേരെ ബോംബേറ്; രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കി