ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഡിഎംകെ സര്‍ക്കാരില്‍ മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു