ഓണത്തിനും വിഷുവിനും സാധനങ്ങൾ വില കുറച്ച് നൽകുന്നതല്ല ആസൂത്രണം; ടൂറിസം, ആരോഗ്യം വകുപ്പുകൾക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ജി സുധാകരൻ