സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരികെ വിളിച്ചത്; ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അനുമതി കിട്ടും; മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ