ഗുജറാത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേല്‍ തുടരും; സത്യപ്രതിജ്ഞ 12ന്