ഏത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ ആര് പുകഴ്ത്തിയാലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു; സുകുമാരൻ നായരുടെ തരൂർ പ്രശംസയിൽ സന്തോഷം: വി.ഡി സതീശൻ