ഒരു വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനത്തിനും താനില്ല; ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല: ശശി തരൂർ