ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമം; PT-7നെ മയക്കുവെടിവെച്ച് ദൗത്യ സംഘം