അഞ്ചാംപനി വ്യാപനം: മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ വാക്സീനുകളെത്തിച്ചു