അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് താങ്ങായി പഴയങ്ങാടി താലൂക്കാശുപത്രി