സഭയുടെ നടുത്തളത്തില്‍ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹവുമായി പ്രതിപക്ഷം; ഇത് ശരിയായ രീതിയല്ലെന്ന് സ്പീക്കര്‍