ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവ്, ഇന്ത്യക്കാരനായതിൽ അഭിമാനം; മൻ കീ ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി