വൈദേകം റിസോർട്ടിൽ തുടർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി വിജിലൻസ്