പിണറായി വിജയനും എം.വി ഗോവിന്ദനും എന്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ്? ; സിപിഐഎം സമ്പന്നരുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്: വി.ഡി സതീശൻ