ഇനി സഞ്ചാരികൾക്ക് കോഴിക്കോടും നഗരക്കാഴ്ചകൾ കാണാം; KSRTC ഡബിൾ ഡെക്കർ സർവീസ് തുടങ്ങുന്നു; ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 200 രൂപ