‘അവതാര്‍ 2’ മലയാളത്തിലും; ഇന്ത്യയിൽ ആറ് ഭാഷകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും