ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സുരക്ഷ പിന്‍വലിച്ച കേന്ദ്ര നടപടി; നാളെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം