നിയമസഭ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രതിപക്ഷം മനപ്പൂർവം ശ്രമിക്കുന്നു: മന്ത്രി പി.എ മുഹമ്മദ്‌ റിയാസ്