'ബ്രഹ്മപുരം തീപിടിത്തം ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചതുകൊണ്ട്; ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കല്ല': സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക് എം.ഡി