ആർത്തവ അവധി അനുവദിക്കാനൊരുങ്ങി കൊച്ചി ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സർവകലാശാല; കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ ഇതാദ്യം