യുദ്ധത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചവരേയും ദരിദ്രരേയും ഓർമിക്കണമെന്ന ക്രിസ്മസ് സന്ദേശവുമായി മാർപാപ്പ