കളിക്കിടെ പരിക്കേറ്റ് എല്ലുപൊട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൈ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വന്നു; ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് പരാതി