ഫീൽഡ് സർവേ സർക്കാരിന് നേരത്തെ നടത്താമായിരുന്നു; ബഫർ സോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിടത്തെല്ലാം സർവേ വേണമെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ