1.88 കോടി ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികൾ 2022ൽ കേരളം സന്ദർശിച്ചു; സർവകാല റെക്കോഡെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്