പ്രിയ വർഗീസിന് യോഗ്യതയില്ലെന്ന വിധി ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നത്; എം.വി ജയരാജൻ