വെള്ളക്കരം വര്‍ധിപ്പിച്ചതും ഇന്ധന സെസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതും സർക്കാരിന് പിൻവലിക്കേണ്ടി വരും: കെ സുരേന്ദ്രൻ