ന്യൂ ഈയർ ആഘോഷിക്കാൻ വർക്കലയിലെ റിസോർട്ടിലെത്തിയ ബാംഗ്ലൂർ സ്വദേശി കടലിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു