നിയമന കത്ത് വിവാദം: 56 ദിവസമായി തുടരുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം