റിപ്പബ്ലിക്ദിന പരേഡില്‍ കൈയടി നേടി കേരളത്തിന്‍റെ പെൺകരുത്ത്; നഞ്ചിയമ്മയും കാര്‍ത്ത്യായനിയമ്മയും ടാബ്ലോയില്‍, ശിങ്കാരിമേളം കൊട്ടി കണ്ണൂരിലെ വനിതകൾ