ജവാൻ റമ്മിന്റെ വില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ബെവ്കോ ശുപാർശ സർക്കാർ തള്ളി