'തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയ്ക്കും പാർട്ടി കൂട്ടുനിൽക്കില്ല; ആലപ്പുഴയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കും': എം.വി ഗോവിന്ദൻ