വിഷു-ഈസ്റ്റര്‍: ഇതരസംസ്ഥാന സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ബസുകളിൽ അമിതചാര്‍ജ് ഈടാക്കിയാല്‍ നടപടിയെടുക്കാൻ ഗതാഗതമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം