ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റ്: സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇന്ന് കരിദിനം ആചരിക്കാൻ കോണ്‍ഗ്രസ്; പന്തം കൊളുത്തി പ്രതിഷേധിക്കും