ടൈറ്റാനിയം തൊഴിൽതട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പിടിയിൽ